Nyereményjáték szabályzat

A Veganetfood Kft. hivatalos Facebook és Instagram oldalainak
játékszabályzata

A Veganetfood Kft. (továbbiakban mint „Szervező”) rendszeres nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy
„Nyereményjáték”) szervez hivatalos Facebook és Instagram oldalain (Továbbiakban „Las Vegans és Miamor Rómain oldalain”), melyek a következők:

– Facebook:
Las Vegan’s
Miamor Rómain

– Instagram:
lasvegansbp
miamorromain

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék nem áll kapcsolatban a Meta-val, azt a Meta (Facebook, Instagram) semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Meta-t a Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli, panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama mindig a Facebook vagy Instagram poszt megjelenésével kezdődik és a poszt szövegében megadott sorsolás dátumáig tart. A sorsolás pontos időpontja a megadott sorsolás dátumának véletlenszerű időpontja.

A játék menete

A játék a Las Vegans és Miamor Rómain oldalain, a játék kezdő időpontjában kitett, a nyereményjátékra felhívó posztnál (a továbbiakban mint „Játékfelhívás”), a poszt szövegében megadott módon történik. Ebben a Játékfelhívásban feltüntetett feltételeknek megfelelően kell a játékosnak a játék időtartama alatt hozzászólásban, kommentben vagy reakcióval teljesíteni a Játékfelhívásban meghatározott feladatot.

A játék végén a Játékfelhívásban megadott feladatot teljesítők közül sorsoljuk ki a nyertest, akinek nyereménye szintén a Játékfelhívásban kerül meghatározásra.

Sorsolás és értesítés

A nyertest a Szervező a Játékfelhívás posztja alatt hozzászólásban, amennyiben a nyertes adatvédelmi beállításai engedik, tagelve jelöli meg (a továbbiakban „Értesítés”), melyben kéri, hogy vegye fel az oldal üzemeltetőivel a kapcsolatot privát üzenetben. 10 naptári napon belül egyeztetik a nyeremény személyes illetve online történő átvételének módját, idejét és helyét, mely szintén a Játékfelhívásban kerül megadásra. Amennyiben a nyertes az Értesítésre 2 héten belül jelentkezik, illetve együttműködik a Szervezővel a nyeremény személyes avagy online történő átvételének idejéről és helyéről, a sorsolástól számított 15 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a nyertesek megkapják a nyereményüket. Amennyiben a nyertes az Értesítésre észszerű időn belül nem válaszol, vagy a nyeremény személyes átvételének idejéről és helyéről történő egyeztetés érdekében a Szervezővel nem működik együtt, a nyereményre nem jogosult. Ebben az esetben új nyertest sorsolunk.

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel
időpontjában betöltötte a 18. életévét. Amennyiben a nyertes korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével / gondnokával együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő / gondnok egyedül – jogosult.

A Nyereményjátékból ki vannak zárva: a Szervező, a szervezésben résztvevő személyek, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.

A részvételi feltételek megsértése esetén a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az érintett személyt előzetes értesítés nélkül kizárja a nyereményjátékból. A nyereményjátékból kizárásra kerülnek azok a személyek, akik meg nem engedett eszközt használnak (pl. hacker programot, vírust, trójai szoftvert stb.) vagy más manipuláció útján szereznek jogosulatlan előnyt. Szintén kizárható a Játékból az, aki harmadik személy nevében játszik anélkül, hogy erről a harmadik személyt előzetes írásban tájékoztatná és írásbeli hozzájárulását valamint a nyereményjátékban történő részvételre szóló, megfelelő meghatalmazást beszerezné). E mellett tilos igénybe venni a Játék során nyereményjáték-egyesületeket, automatizált szolgáltatókat, és főleg professzionális nyereményjáték szolgálatokat. A nyereménysorsolásban nem vehetnek részt azok a feltöltött képek, melyekről bizonyítottan kiderül, hogy nem a feltöltő tulajdona, illetve amely tekintetében a szerzői jogi védelem nem a feltöltőt illeti meg. A résztvevők kizárása esetén a már kiutalt vagy kiszállított nyeremények visszakövetelhetők.

Felelősség kizárása

A játék elérhetőségét és működését számos, a Szervező befolyásán kívül álló tényező is érintheti, mint például a játék szervezéséhez kapcsolódó gyártók, az informatikai rendszereket üzemeltető cég (továbbiakban „Partner), ezért Szervező a honlap folyamatos, zavartalan használatát nem tudja garantálni. A Szervező a honlap működési, és egyéb hibáival kapcsolatos mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért, sem pedig a Facebook működési- vagy egyéb hibáiból eredő problémákért vagy az ezek bármelyikével okozati összefüggésben bekövetkező károkért. A Szervező ezek tekintetében, illetve az esetleges szerződésszegése tekintetében általában is a jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja mindennemű felelősségét, különösen, de nem kizárólag a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősségét. A felelősségkizárás nem terjed ki a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésre.

A játék idő előtti befejezése

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményjátékot bármikor előzetes bejelentés és indoklás nélkül megszakítsa, vagy annak véget vessen. A Szervező különösen abban az esetben él ezzel a lehetőséggel, ha technikai okból (pl. vírus a számítógépes rendszerben, beavatkozás vagy hiba a hardverben vagy szoftverben) vagy jogi okból a játék további zavartalan folytatása nem biztosítható. Amennyiben ezt valamely résztvevő magatartása idézte elő, a Szervező az adott személytől követelheti a keletkezett kár megtérítését.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges. A Játékszabályzat mindenkor érvényes változata a Las Vegans és Miamor Rómain facebook oldalain, a jegyzetek menüpont alatt elérhetőek vagy a www.lasvegans.hu  és www.miamor.hu oldalon.

A Szervező viseli a nyeremény átadásával és átvételével kapcsolatos valamennyi közterhet, ideértve a jogszabály alapján egyébként közvetlenül a nyertes által bevallandó és fizetendő közterhet is.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

A Résztvevő játékban történő részvételéhez szükséges személyes adatainak (név, Facebook és Instagram felhasználói név) a Szervező általi kezelése a nyereményjátékban történő részvétellel létrejövő szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont). A megadott adatokat az A Veganetfood Kft. kizárólag a Játék lebonyolítása céljából kezeli, tárolja. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játék Nyertesei tudomásul veszik hogy, a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően, a Veganetfood Kft. által kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, a Veganetfood Kft. további személyes adatot is elkérhet (pl. név, telefonszám, e-mail cím, településnév vagy pontos lakcím) a nyeremény átadása érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) illetve a nyereménnyel kapcsolatos számviteli illetve adóeljárási kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) érdekében, amelyeket a Veganetfood Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában rögzít, kezel. A Nyertesek egyebekben hozzájárulnak ahhoz, hogy a sorsolást követően teljes nevük és a megadott település neve a Szervező hivatalos Facebook oldalán közzétételre kerüljön a Nyereményjáték lezárulásától számított 30 napig. E tekintetben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul
(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ezen hozzájárulás nem feltétele a Nyeremény átadásának.

A Személyes adatok kezelője: Veganetfood Kft. / Szervező
Cégjegyzékszám: 13-09-172628

Érintett személyek jogai

Kérésére a tárolt személyes adatairól bármikor tájékoztatást kérhet.
Szervező Adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:
Cím: 2013 Pomáz, Panoráma út 9.
E-mail: info@lasvegans.eu, info.miamorromaim@gmail.com

A törvényi feltételek fennállása esetén ezenfelül jogosult személyes adatai helyesbítését, a GDPR 17. cikkben
meghatározott feltételek fennállása esetén törlését és az adatkezelés korlátozását is kérni. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Tekintettel, hogy az adatkezelés részben hozzájáruláson alapul (nyertes nevének és településének közzététele), a már megvalósult adatkezelés jogszerűségének megkérdőjelezése nélkül a jövőre nézve a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

Ezenfelül jogosult panaszt tenni az adatvédelmi hatóságnál (NAIH: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) illetve az illetékes bíróságnál érvényesítheti jogait.

2013 Pomáz, Panoráma út 9.
Budapest, 2023. 05. 03.

en_US